Boligtildeling

Soranernes Hus administreres af

UngeBoligService I/S
Frederiksborggade 2, 2. sal
1459 København K
Telefon 39 46 62 67
eller 33 11 11 00

Boligudlejning varetages herfra efter anvisning fra Soransk Samfunds Boligfonds Efor.

Boligtilbud gives kun pr. e-mail efter optagelse på ventelisten (se skema under “Ansøgning”). Evt. rettelser eller ændringer af e-mail adresse og øvrige data skal løbende ske til Eforen på eforen@soranerneshus.dk.

Fortrinsret til første ledige kollegiebolig har, efter Boligfondens vedtægter, uddannelsessøgende, som følger UBS eller analoge fagnormers regler for uddannelsens omfang i den her angivne rækkefølge:

1. En beboer, der har boet i samme bolig i mindst 2 hele semestre, har ved ønske om en anden bolig i Huset en særlig fortrinsret. Lejemålets længde i den nye bolig fastsættes under hensyntagen til den tid beboeren har boet i den tidligere bolig, så det samlede lejemåls længde normalt udløber efter maksimalt 5 år. Boligretten ophører efter endt uddannelse (jf. UBS). PHD-studerende kan ikke optages, men beboere, der forsætter med en PHD, kan blive boende, idet reglerne om begrænsningen på max. 5 år fortsat er gældende.

2. To beboere, hvor begge har boet på Huset i mindst 2 hele semestre, har ved ønske om sammen at overtage en 2 værelsesbolig i Huset en særlig fortrinsret. Lejemålets længde for den nye bolig fastsættes under hensyntagen til den tid, den beboer, der har boet kortest tid på Huset, så det samlede lejemåls længde normalt udløber efter maksimalt 5 år.

3. Tidligere elever på Sorø Akademis Skole eller børn af tidligere elever bosat i udlandet, optaget på venteliste efter indsendelse af ansøgningsskemaet til eforen. Da ventelisten i øjeblikket er meget lang, er tildeling af kollegieværelse urealistisk for ansøgere uden tilknytning til Sorø Akademi.

4. 1 norsk og 2 kinesiske udvekslingsstuderende.

5. Andre udvekslingsstuderende efter de af Soransk Samfunds Boligfond hvert år fastlagte retningslinjer.

6. Øvrige uddannelsessøgende – dog kun såfremt ingen af ovennævnte er klar til at indgå lejemål (idet ingen bolig må stå ledig). Der føres ingen separat venteliste, men boligtilbud gives ud fra UBS ventelister med fortrinsret for ansøgere med soransk tilknytning, med uddannelsessted på Frederiksberg eller med ovennævnte uddannelser med fortrinsret.

For to samboende i en 1- eller 2-værelsesbolig gælder følgende særlige bestemmelser:

De skal begge opfylde ovennævnte normer for uddannelsens omfang.

Hvis de begge ønsker at opsige lejekontrakten, kan kun den, der har boet kortest tid på Huset forvente at få fortrinsret til en separat bolig på Huset. Dette under iagttagelse af ovenstående regler.

Bliver den ene færdig med sin uddannelse før den anden, kan eforen tillade at lejemålet fortsætter som et fælleslejemål i op til 2 semestre yderligere.

Boligfonden definerer en udvekslingsstudent som en studerende, der er indskrevet ved en udenlandsk videregående uddannelse, der efter dansk uddannelsesnomenklatur kan defineres som kort, mellemlang eller lang videregøende uddannelse, som samtidig er indskrevet som studerende/gæstestuderende ved en videregående dansk uddannelse i normalt mindst 3 måneder og højst 12 måneder. Den udvekslingsstuderende skal således være omfattet af et udvekslingsprogram. Planlagt uddannelse, uddannelsessted og normeret uddannelsestid skal altid oplyses og dokumentation for påbegyndt uddannelse vedlægges lejekontrakten.

Ansøgningstidspunkt:

Der kan tidligst ansøges om bolig efter optagelse på godkendt uddannelse. Ansøgning sker på ansøgningsskema (se skema under “Ansøgning”) bilagt dokumentation for optagelse.

Ventelisten:

Boligtilbud gives i ventelisterækkefølge – idet der dog er fortrinsret for 1 ingeniørstuderende, 1 arkitektstuderende, 1 jurastuderende og 1 medicinstuderende, såfremt Soranernes Hus ikke allerede har kollegianere med disse uddannelser. Fremrykning på ventelisten kan tillige finde sted for at fastholde en nogenlunde jævn kønsfordeling på alle 5 gange og for 1-rums og 2-rums boliger, som søges til 2 personer, par eller venner. Afslås et boligtilbud (der er givet med normalt 2 måneders varsel) slettes ansøgeren af listen, men kan søge på ny. Ansøgere og lejere forventes at være medlemmer af Soransk Samfund, men det er ingen betingelse for at stå på listen eller bo på kollegiet. Retten til en bolig er en personlig ret, som ikke må overdrages til andre ved udlån eller fremleje uden udlejers skriftlige samtykke.

Børn kan ikke varigt bo i lejemålet.

Efor :

Finn Poulsen

eforen@soranerneshus.dk